Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị Để Đăng Ký Lắp Đồng Hồ ĐiệnTại Dự Án PArkview Apartment

Nhằm đảm bảo cho công tác bàn giao nhà trong thời gian sắp tới cũng như lắp đồng hồ điện tại mỗi gia đình Parkview Apartment được thuận lợi. Quý khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ sau

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký điện tại dự án Parkview